הזכותון למפגין/ה

רישוי הפגנות וקביעת תנאים והגבלות

מתי נדרש רישיון להפגנה?

באוקטובר 2017 הוציא בג"ץ פסק דין חדש(התנועה לאיכות השלטון ואח' נ' משטרת ישראל ואח'), שצמצם באורח משמעותי את הנסיבות שבהן יש להוציא רישיון משטרתי לקיום הפגנות ומחאות; סמכות המשטרה להציב דרישות ותנאים, לפני ההפגנה או במהלכה, נותרה בעינה- היא אינה שמורה רק להפגנות הטעונות רישיון ; יחד עם זאת, הגבלות יוטלו רק אם הן דרושות למניעת סכנה קרובה לוודאי לפגיעה רצינית וקשה בסדר הציבורי ובביטחון הציבור. בעקבות פסק הדין הערכת במשטרה בחינה מחודשת של הדין והפרקטיקה בסוגיה זו ועל כן מומלץ לעקוב אחר התפתחויות ושינויים שעשויים לחול.

לא כל הפגנה טעונה בבקשת רישיון מהמשטרה. רישיון נדרש רק אם מתקיימים כל שלושת התנאים הבאים:

  1. משתתפים בהפגנה 50 איש או יותר.
  2. ההפגנה נערכת תחת כיפת השמיים.
  3. ההפגנה כוללת תהלוכה ו/או נאומים מדיניים.

החוק אינו מגדיר מהם "נאומים מדיניים", אולם בפסיקה נקבע כי הנפת שלטים, קריאת סיסמאות ושימוש במגפון אינם מהווים נאום בנושא מדיני (ס' 83 ו-84 לפקודת המשטרה).

מתי לא צריך רישיון להפגנה?

לא נדרש רישיון להפגנה המתקיימת תחת כיפת השמיים אשר אין בה צעדה  או נאומים בנושא מדיני , גם אם משתתפים בה למעלה מ-50 בני אדם.

עם זאת, החוק הפלילי קובע, כי התקהלות של שלושה אנשים או יותר, שיש בה סכנה להפרת הסדר הציבורי, מהווה "התקהלות בלתי-חוקית", ובסמכות המשטרה לדרוש את פיזורה.

באזור משכן הכנסת נדרש רישיון להפגנה מכל סוג שהוא.

כיצד מקבלים רישיון להפגנה?

אפשר להגיש בקשת רישיון להפגנה בכל תחנת משטרה שבתחום סמכותה יתקיים אירוע המחאה, באמצעות מילוי טופס "רישיון לאספה" הנמצא בתחנות המשטרה ובאתר האינטרנט שלה:  (תחת "טפסים"). את הבקשות יש להגיש עד חמישה ימים לפני קיום ההפגנה. אם ההפגנה דחופה, אפשר לבקש לזרז את הליך האישור. עם זאת, כשמדובר בהפגנה מתוכננת, מומלץ להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר כדי להותיר זמן להתמודדות עם סירוב להתיר את קיומה, או עם תנאים בלתי סבירים שהתנתה המשטרה לאישורה (ס' 3(ב), 3(ג) לפקודת המטה הארצי).

מי יכול לסרב לתת רישיון להפגנה ולמה?

מפקד המחוז במשטרה רשאי לדחות בקשה לרישיון במקרים שבהם קיימת ודאות קרובה לפגיעה קשה בסדר הציבורי ובביטחון הציבור. עם זאת, עליו לעשות כל שביכולתו כדי שההפגנה תוכל לצאת לפועל, אף אם הדבר כרוך בהצבת תנאים לאופן התנהלותה.

שימו לב, מפקד המחוז אינו רשאי לסרב לבקשת רישיון רק בשל כך שהיא מצריכה פעולות שיטור לשמירה על הסדר וגם לא די בחשש שהיא תעורר התנגדות, הפגנות נגד של העוברים והשבים או של קבוצות אחרות (ס' 85 לפקודת המשטרה, הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר חירות ההפגנה).

האם המשטרה מוסמכת להתנות תנאים ברישיון ההפגנה?

המשטרה רשאית לדרוש שינויים במיקום של הפגנה או במסלול של תהלוכה, להגביל את מספר המשתתפים ולהתנות תנאים נוספים לקיומה רק כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות. החוק אינו מפרט מהם תנאים אלה אולם ככלל, המשטרה אינה רשאית להטיל על מפגינים את עלויות אבטחת ההפגנה (בג"ץ 2557/05 מטה הרוב נ' משטרת ישראל). המשטרה רשאית לבקש הצגת אישור ממכבי אש וממד"א, ובמקרים שבהם מוקמת במה אף אישור מהנדס קונסטרוקציה וחשמל.

לעמדת האגודה, במקרים שבהם נשקפת סכנה לבטיחות המשתתפים בהפגנה אשר נובעת ממקום ההפגנה עצמו, החבות לתשלום עבור התאמת המקום לדרישות הבטיחות מוטלת על הרשות המקומית ולא על מארגני המחאה. ואולם, אם הסכנה לבטיחות נובעת ממתקנים או אביזרים בהם בוחרים המארגנים להשתמש (דוגמת הקמת במה), חובת התשלום הינה עליהם (עמדה זו אוששה אף על ידי משרד המשפטים).

תנאי מקובל נוסף הוא מינוי סדרנים מטעם המארגנים כל עוד שהדבר אינו מטיל עליהם מעמסה כספית בלתי סבירה (למשל, השכרת מאבטחים בתשלום, גידור אזור ההפגנה על חשבון מארגניה).

לעתים נדרשים המארגנים להתחייב שלא יוצגו או יושמעו בהפגנה מסרים מסוג מסוים. בדרך כלל אין לדרישה זו בסיס חוקי ומומלץ שלא לקבלה. התניית רישיון להפגנה בהתחייבות של מארגני ההפגנה לשאת באחריות פלילית על התנהגותם של כל משתתפי ההפגנה אף היא אינה חוקית ומומלץ לסרב לחתום עליה.

בכל מקרה, מומלץ לדרוש ולקבל העתק של תנאי רישיון ההפגנה ולוודא שכל התנאים שסוכמו (ורק הם) מתועדים בכתב.

האם המשטרה מוסמכת להתנות רישיון הפגנה באישור הרשות המקומית שבה מתקיימת ההפגנה?

התניית רישיון הפגנה באישור הרשות המקומית אינה חוקית, שכן אין בדין כל מקור סמכות לדרישה כזאת. בפסיקה אף נקבע, כי הסמכות לאשר הפגנות נתונה למשטרה בלבד. גם פקודת המטה הארצי קובעת כי "אין צורך בהסכמת הרשות הציבורית לקיום הפגנה שנועדה להתקיים במקרקעין הפתוחים לציבור הרחב ושהכניסה אליו חופשית ואינה מוגבלת בתנאים" (ס' 6.ג, 7.ב לפקודת המטה הארצי).

האם חלים כללים שונים על הפגנה בהשתתפות אמנים?

במקרים שבהם ההפגנה כוללת הקמת במה ומופעים של זמר/ת עלולה המשטרה להתייחס להפגנה כאל "אירוע תחת כיפת השמיים", ולהעמיד דרישות נוספות רבות כתנאי למתן הרישיון. על כן מומלץ כי מארגני המחאה יבהירו בעת הגשת הבקשה לרישיון, ויציינו בבקשה בכתב, כי מדובר ב"אירוע מחאה",  גם אם משתתפים בו אמנים, ולכן הנו חלק מהזכות להפגין ואין להחיל עליו דרישות שאינן רלבנטיות למתן רישיון הפגנה.

האם מותר להפגין מול ביתו של איש ציבור?

הזכות להפגין או לקיים משמרת מחאה מול בית המגורים של איש ציבור טעונה רישיון רק במקרה שמתקיימת בה התנאים הרגילים שמצריכים לקבל אישור משטרתי להפגנה.

יחד עם זאת, בשים לב להפרעה שנגרמת לפרטיות של איש הציבור, משפחתו ושכניו, היא כפופה למגבלות מיוחדות כמפורט להלן.

לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משנת 2003, המשטרה רשאית לסרב לתת רישיון להפגנה מול בית מגורים שאינו משמש כמוקד פעילותו הציבורית של איש הציבור.

כשמתקיימת מול ביתו הפרטי של איש הציבור משמרת מחאה, שלא ניתן לה אישור, יכולה המשטרה להורות על פינויה תוך זמן קצר. משך הזמן ייקבע על פי מידת ההפרעה שמסבה המחאה לאנשים המתגוררים באזור.

ביום 24.4.2017 דחה בג"ץ עתירה בעניין הפגנות ומשמרות מחאה מול מעון היועץ המשפטי לממשלה, וקבע כי "כעקרון יש לאפשר קיומן של הפגנה, תהלוכה, אסיפה, או משמרת מחאה מול או ליד מעונו הפרטי של איש ציבור, רק באותם מקרים שבהם לא קיימת אפשרות אפקטיבית להפגין מול המקום שבו ממלא בדרך כלל את תפקידיו הציבוריים".

בית המשפט הוסיף וציין, כי ההבחנה בין נבחר או עובד ציבור בכיר לבין עובד ציבור זוטר רלבנטית לסחינת השאלה האמנם קיימת "חלופה אפקטיבית" להפגנה מול בית המגורים, ועל "היקף המגבלות  של זמן, מקום ואופן שיוטלו, כגון המרחק צהבית הפרטי בו תותר הפגנה או משמרת מחאה".

שימו לב כי קביעות אלו אינן חלות על מעון רשמי, כמו בית הנשיא או בית ראש הממשלה.

האם וכיצד אפשר לערער על תנאים שקבעה המשטרה לקיום ההפגנה?

לפני שמתקבלת החלטה להטיל תנאים ומגבלות על הפגנה מן הדין שהמשטרה תשמע את עמדת המארגנים ותביא אותה במכלול שיקוליה. ואכן, הניסיון מלמד כי אפשר לשאת ולתת עם המשטרה על תנאי הרישיון, להצביע על חוסר הרלבנטיות של תנאים שהועמדו או על הפגיעה שהם גורמים ולנסות לשכנע לבטלם או לשנותם. אם אין הסכמה אפשר לעתור לבג"ץ.