תיעוד נכון הוא כלי רב עוצמה במאבקים חברתיים. באמצעות צילומי וידאו טובים אפשר למשל ליצור סרטון שיופץ ברשתות החברתיות או להציע דיווח עצמאי לתקשורת. תיעוד נכון חשוב במיוחד במקרים של הפרת זכויות, כגון אלימות משטרתית, מעצרים וניסיונות לפגוע בחופש הביטוי והמחאה של מפגינים. הצילומים יכולים לשמש כראיה בהליכים משפטיים, בהגשת תלונה למחלקה לחקירות שוטרים(מח"ש) ובתביעות נזיקיות ופליליות.

במסגרת הפרויקט ניתן להשאיל ללא עלות ציוד צילום מקצועי ויעיל לשימוש בזמן הפגנות ואירועי מחאה וכן ציוד עזר למימוש חופש הביטוי כמו מגפון וזכותונים מודפסים.

אפשר ואף מומלץ לתאם איתנו ולשאול מצלמות וידאו, מצלמות אקסטרים וציוד צילום נלווה לתיעוד הפגנות ואירועי מחאה. אנו נספק ליווי והסבר על תפעול המצלמות ונסייע בשימוש בחומרים כראייה. אפשר גם לפנות אל רכזת השטח של הפרויקט ולבקש ממנה שתהיה נוכחת בהפגנה עם מצלמה ותסייע בתיעוד. בהמשך הפרויקט אנו מקוות ליצור מאגר של צלמות וצלמים שיהיו זמינים לתיעוד אירועי מחאה.

טופס השאלת ציוד צילום


פרטי ציוד מבוקשים:

אני משאיל/ת את הציוד, שפרטיו רשומים לעיל (להלן: "הציוד"), אך ורק לצורך תיעוד הפגנה ופעילות מחאה כפי שמפורט בטופס.
אני מתחייב/ת לשמור על הציוד באופן אישי ואני ערב/ה לו ומתחייב/ת להחזירו לאגודה לזכויות האזרח (להלן: "האגודה") לא יאוחר מהיום שצוין בטופס.
ידוע לי, ואני מתחייב/ת להבהיר לכל פעיל/ה שתקבל את הציוד, כי אין בהשאלת הציוד ו/או בהדרכה שקיבלנו בקשר אליו כדי ליצור יחסי שליחות בין האגודה לביננו, וכי הציוד נמסר לנו בתנאי ובכפוף לכך שנמנע מכל מעשה או מחדל שעלולים להציג אותנו כמי שפועלות בשם האגודה. השימוש בציוד וכל מעשה או מחדל אחרים בעת השימוש יהיו לפי שיקול דעתנו העצמאי ועל אחריותנו בלבד.
אני מתחייב/ת להעביר לאגודה עותק מכל החומרים שיצולמו בעזרת הציוד והאגודה תוכל להשתמש בחומרים אלה ככל שתמצא לנכון לאחר התייעצות עמי.
אני מתחייב/ת לשפות את האגודה בעלות הציוד או תיקונו, לפי העניין, על כל אובדן, גניבה או נזק שייגרמו לו. ככל שהאובדן או הנזק ייגרמו על ידי המשטרה ו/או עקב תקיפה אלימה תוכל האגודה, לפי שיקול דעתה המוחלט, לפטור אותי מחובת השיפוי האמורה, שאז אנקוט בכל פעולה שתידרש על ידי האגודה על מנת לאפשר לה לפעול להשגת שיפוי ו/או קימום הנזק, ובכלל זה, הגשת תלונה או תביעה, מתן עדות, וחתימה על תצהיר.